Funkcionalnost: Skladišni dokument - preuzimanje stavaka s ulaznog računa
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.19.0 - 25-03-2022
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+TmEgdWxhem5vbSByYcSNdW51IG5hbGF6aSBzZSBzdGF2a2Ega29qb2ogamUgZGVmaW5pcmFuIHBvcHVzdC4gTmFrb24gcG9wdXN0YSwgamVkaW5pxI1uYSBjaWplbmEgdmnFoWUgbmlqZSBuYSAyIGRlY2ltYWxlLjwvcD4KPHA+UHJpbGlrb20gcHJldXppbWFuamEgc3RhdmtlIHNhIHVsYXpub2cgcmHEjXVuYSBuYSBza2xhZGnFoW5pIGRva3VtZW50LCBwcmV1emV0YSBqZSBqZWRpbmnEjW5hIGNpamVuYSBuYWtvbiBwb3B1c3RhIHMgdWxhem5vZyByYcSNdW5hLjwvcD4KPHA+PC9wPg==