Digitalno potpisivanje dokumenata


ePotpisna mapa je sustav za digitalno potpisivanje dokumenata koji ubrzava odobravanje dokumenata i omogućava praćenje tijeka procesa vezanih za te dokumente.

ePotpisna mapa predstavlja jedinstveno rješenje za poslovne korisnike koje omogućava ovjeravanje sadržaja dokumenta bez potrebe za fizičkim putovanjem papira i ručnim potpisivanjem. Definiranjem pravila za svaku vrstu dokumenta osigurava se poštivanje svih koraka tijekom cijelog procesa odobravanja.


Prednosti korištenja aplikacije ePotpisna mapa


Ubrzan proces odobravanja - dokument više ne putuje fizički od stola do stola već je po završetku jednog koraka odmah elektronički dostupan idućem korisniku.
Trenutni status dokumenta - postiže se bolja kontrola nad dokumentima jer u svakom trenutku znamo koja osoba treba napraviti koji sljedeći korak.
Kontinuirana poboljšanja - na temelju statistike o koracima procesa uočavaju se i korigiraju kritične točke kako bi se ubrzao cijeli proces.
Centralizirana arhiva dokumenata - korisnici putem interneta ili intraneta pristupaju svim dokumentima i uz jednostavno pretraživanje dobivaju informacije o kreiranju i odobrenju dokumenta.
Ušteda troškova - digitalno potpisivanje eliminira troškove papira i ispisa fizičkih dokumenata, kao i propuste koji mogu nastati prilikom ručnog potpisivanja zbog gubitka dokumenta ili propuštenog odobrenja.

Napredne funkcionalnosti


Sustav predložaka dokumenata - kreiranje novog dokumenta olakšano je pomoću definiranih predložaka, a definiranem polja za unos podataka i validacijom unosa ubrzava se popunjavanje dokumenta.
Različite mogućnosti odobravanja - certifikat sa smart kartice korisnika ili sa aplikacijskog servera kreira vidljiv digitalni potpis u PDF dokumentu, dok je evidencija o svakoj akciji korisnika uvijek dostupna u aplikaciji.
Kontrola rokova - definiranjem neradnih dana i zamjenskih korisnika tijekom godišnjih odmora ili bolovanja osigurava se praćenje rokova uz upozorenje kada se bliži rok za davanje odobrenja.
E-mail notifikacija - nadležna osoba dobiva obavijest o novom dokumentu koji čeka odobrenje, dok se obavijest o završenom koraku procesa može poslati svim zainteresiranim stranama.

Jedinstvena mapa

Sustav se može povezati sa vanjskim sustavima u kojima se stvaraju dokumenti koji traže digitalni potpis odnosno sustavima gdje potpisani dokumenti nastavljaju proces.


Download zona