Funkcionalnost: Evidencija sati za radnike - ako je djelatnik cijeli mjesec bio odsutan
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.19.0 - 04-04-2022
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+QWtvIGplIGRqZWxhdG5payBjaWplbGkgbWplc2VjIGJpbyBvZHN1dGFuICh6Ym9nIGdvZGnFoW5qZWcgb2Rtb3JhLCBuZXBsYcSHZW5vZyBnb2RpxaFuamVnIG9kbW9yYSwgYm9sb3ZhbmphLCDEjWVrYWphIGlsaSBzbG9ib2RuaWggZGFuYSkgdSBldmlkZW5jaWppIHJhZG5paCBzYXRpIGJpdGkgxIdlIHByaWthemFuaSBuamVnb3ZpIHNhdGkuPC9wPg==