Funkcionalnost: Dvojno iskazivanje cijena - Izlazne ponude i Izlazni računi
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.26.0 - 08-08-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
Veličina: 2.934.551 bajtova
PHA+T21vZ3XEh2VubyBqZSBkdm9qbm8gaXNrYXppdmFuamUgY2lqZW5hIGtvZCBpemxhem5paCBwb251ZGEgaSBpemxhem5paCByYcSNdW5hIHZlemFubyB1eiB1dm/EkWVuamUgRVVSQSB1IEhydmF0c2tvai48L3A+CjxwPlZpxaFlIGRldGFsamEgbyBkdm9qbm9tIGlza2F6dSBuYWxhemkgc2UgdSBkb2t1bWVudHUgdSBwcmlsb2d1LjwvcD4=