Funkcionalnost: Izlazni računi - prikaz koliko uplata je evidentirano
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.28.0 - 02-09-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IGl6bGF6bm9nIHJhxI11bmEsIG5hIGd1bWJ1IFVwbGF0ZSBwbyByYcSNdW5pLCB1IGJyb2p1IHUgemFncmFkaSBuYXpuYcSNZW5vIGplIGtvbGlrbyB1cGxhdGEgamUgZXZpZGVudGlyYW5vIHphIHRhaiByYcSNdW4uPC9wPg==