Funkcionalnost: Skladišni dokument - Ispis - prikazani podaci o osnovicama
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.28.0 - 09-09-2022
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+SXNwaXMgZmluYW5jaWpza2loIHBvZGF0a2Egc2tsYWRpxaFub2cgZG9rdW1lbnRhIHNhZHLFvmF2YSBpem5vc2Ugb3Nub3ZpY2UuPC9wPg==