Funkcionalnost: Izlazne ponude - automatsko spremanje Excel datoteke na izlaznu ponudu
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.0.0 - 11-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+UHJpbGlrb20gZ2VuZXJpcmFuamEgRXhjZWwgaXNwaXNhIHBvbnVkZSBtb2d1xIdlIGplIHVrbGp1xI1pdGkga3ZhxI1pY3UgU3ByZW1pIGlzcGlzLiBOYSB0YWogbmHEjWluIGdlbmVyaXJhdGkgxIdlIHNlIEV4Y2VsIGRhdG90ZWthIHRlIMSHZSBzZSB1amVkbm8gYXV0b21hdHNraSBzcHJlbWl0aSBuYSBrYXJ0aWN1IElzcGlzaSBpIHByaWxvemkuPC9wPg==