Funkcionalnost: Evidencija sati za radnike - Excel ispis
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 19-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+VSBFeGNlbCBpc3Bpc21hIEV2aWRlbmNpamUgc2F0aSB6YSByYWRuaWtlIHBvZGXFoWVuIGplIGlzcGlzIHBvZGF0YWthIGtha28gYmkgc2UgcG9kYWNpIG1vZ2xpIGlzcGlzYXRpIG5hIGplZG51IHN0cmFuaWN1IEE0LjwvcD4KPHA+VSBFeGNlbHUgZG9kYXRubyB0cmViYSBiaXRpIHBvZGXFoWVuIGlzcGlzIG5hIGplZG51IHN0cmFuaWN1LjwvcD4=