Funkcionalnost: Mobilni unos odsustva djelatnika - prikaz kategorija
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 19-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHphIE1vYmlsbmkgdW5vcyBvZHN1c3R2YSBkamVsYXRuaWthIG5hIGthbGVuZGFydSBzZSBwb21vxId1IGJvamEgZGF0dW1hIHByaWthenVqZSBha28gZGplbGF0bmlrIHZlxIcgaW1hIGV2aWRlbnRpcmFuIHJhZCBuYSBvZHJlxJFlbmkgZGF0dW0uPC9wPg==