Funkcionalnost: Fizičke osobe - prezime, ime
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.0.0 - 25-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+VSBFdmlkZW5jaWppIGZpemnEjWtpaCBvc29iYSBwb2RlxaFlbm8gamUgZGEgc2UgaXNwaXN1amUgcHJlemltZSwgaW1lLjwvcD4KPHA+SXN0byBqZSBwb2RlxaFlbm8gaSB1IG9iYSBFeGNlbCBpc3Bpc2E8L3A+