Funkcionalnost: Zahtjevi djelatnika za Flexa sate - prezime, ime
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 25-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IFphaHRqZXZpIGRqZWxhdG5pa2EgemEgRmxleGEgc2F0ZSBwb2RlxaFlbm8gamUgZGEgc2UgaXNwaXN1amUgcHJlemltZSwgaW1lIGRqZWxhdG5pa2EuPC9wPgo8cD5QcmV0cmHFvml2YW5qZSBqZSBvbW9ndcSHZW5vIG5hIG5hxI1pbiBkYSBzZSB1cGnFoWUgcHJlemltZSBpbWUgaSBpbWUgcHJlemltZS48L3A+CjxwPktvZCBkb2RhdmFuamEgbm92b2cgemFodGpldmEgbW/FvmUgc2UgdXBpc2F0aSBwcmV6aW1lIGltZSBpbGkgaW1lIHByZXppbWUgKGRqZWxhdG5payBzZSBvYmF2ZXpubyB0cmViYSBvZGFicmF0aSkuPC9wPgo8cD5Ub2tlbiAnd29ya2VyX25hbWUnIHByaWthenVqZSBwcmV6aW1lLCBpbWUgdGUgc2UgdSBnZW5lcmlyYW5vbSBkb2t1bWVudHUgaXNwaXN1amUgcHJlemltZSwgaW1lLjwvcD4KPHA+PC9wPg==