Funkcionalnost: Zahtjevi djelatnika za odsustvo - prezime, ime
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 25-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IFphaHRqZXZpIGRqZWxhdG5pa2EgemEgb2RzdXN0dm8gcG9kZcWhZW5vIGplIGRhIHNlIGlzcGlzdWplIHByZXppbWUsIGltZSBkamVsYXRuaWthLjwvcD4KPHA+UHJldHJhxb5pdmFuamUgamUgb21vZ3XEh2VubyBuYSBuYcSNaW4gZGEgc2UgdXBpxaFlIHByZXppbWUgaW1lIGkgaW1lIHByZXppbWUuPC9wPgo8cD5Lb2QgZG9kYXZhbmphIG5vdm9nIHphaHRqZXZhIG1vxb5lIHNlIHVwaXNhdGkgcHJlemltZSBpbWUgaWxpIGltZSBwcmV6aW1lIChkamVsYXRuaWsgc2Ugb2JhdmV6bm8gdHJlYmEgb2RhYnJhdGkpLjwvcD4KPHA+VG9rZW4gJ3dvcmtlcl9uYW1lJyBwcmlrYXp1amUgcHJlemltZSwgaW1lIHRlIHNlIHUgZ2VuZXJpcmFub20gZG9rdW1lbnR1IGlzcGlzdWplIHByZXppbWUsIGltZS48L3A+