Funkcionalnost: Geo BOSS Projekti - preimenovanje labela
Modul:Evolva Geo Projects
Verzija: 2.0.0 - 20-07-2021
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHMgcG9waXNvbSBwcm9qZWthdGEgaSB1IEV4Y2VsIGlzcGlzdSBwb3Bpc2EgcHJvamVrYXRhIGxhYmFsYSBSZWRuaSBicm9qIHByb2pla3RhIHByZWltZW5vdmFuYSBqZSB1IDxzdHJvbmc+PGVtPkJyb2ogcHJvamVrdGE8L2VtPjwvc3Ryb25nPi48L3A+