Funkcionalnost: Mobilni unos odsustva djelatnika - prezime, ime
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 25-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+S29kIG1vYmlsbm9nIHVub3NhIG9kc3VzdHZhIGRqZWxhdG5pa2EgcHJpa2F6YW5vIGplIHByZXppbWUsIGltZSBkamVsYXRuaWthLjwvcD4=