Funkcionalnost: Izlazni računi - preimenovala labela
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.4.0 - 21-09-2021
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHMgcG9waXNvbSBpemxhem5paCByYcSNdW5hIHByZWltZW5vdmFuYSBqZSBsYWJlbGEgdSAnRG9zcGlqZcSHZSBwbGHEh2FuamEnIGtha28gYmkgYmlsbyB1IHNrbGFkdSBzIGVrcmFub20gemEgdXJlxJFpdmFuamUgcG9kYXRha2EgdSBpemxhem5vbSByYcSNdW51LjwvcD4=