Funkcionalnost: Operateri - u šifri operatera može biti i ime i prezime
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.4.0 - 24-09-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+VSBldmlkZW5jaWppIE9wZXJhdGVyYSBvbW9ndcSHZW4gamUgdW5vcyBpIMWhaWZyZSBpIGltZW5hIGkgcHJlemltZW5hIHUgcG9samUgxaFpZnJhIG9wZXJhdGVyYS48L3A+CjxwPkJpdG5vIGplIGRhIHUgYXBsaWthY2lqaSBuZW1hIGR2aWplIGlkZW50acSNbmUgxaFpZnJlIG9wZXJhdGVyYSAoYXBsaWthY2lqYSBqYXZsamEgcG9ydWt1IHVrb2xpa28gc2UgcG9rdcWhYSB0YWthdiB1bm9zKS48L3A+CjxwPktvZCBQREYgaXNwaXNhIHBvbnVkZSBpIHJhxI11bmEgcHJldXppbWEgc2UgcG90cGlzIGkgcGXEjWF0IG9wZXJhdGVyYSBrb2ppIGplIG5hdmVkZW4gdSBvem5hY2kgb3BlcmF0ZXJhIG5hIGRva3VtZW50dS48L3A+