Funkcionalnost: Djelatnik - proširen okvir za datoteke
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.7.0 - 11-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IERqZWxhdG5pa2EsIG5hIGthcnRpY2kgRG9rdW1lbnRpIHByb8WhaXJlbmEgamUgc2VrY2lqYSBzIHBvcGlzb20gZGF0b3Rla2Ega2FrbyBiaSBzZSBpIHZpZGplbGkgY2lqZWxpIG5heml2aSBpIGR1xb5uaWggZGF0b3Rla2EuPC9wPg==