Funkcionalnost: Izlazne ponude - ažuriranje jedinica mjere
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.0.0 - 20-07-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+U2EgZWtyYW5hIHphIHVyZcSRaXZhbmplIHN0YXZha2EgcG9udWRlIG1vZ3XEh2UgamUgYnLFvmUgZG/Eh2kgZG8gZXZpZGVuY2lqZSBqZWRpbmljYSBtamVyZS48L3A+CjxwPktvcmlzbmlrIGtvamkgbmVtYSBvdmxhc3RpIHphIGHFvnVyaXJhbmplIGplZGluaWNhIG1qZXJlIG5lIG1vxb5lIGtvcmlzdGl0aSBuYXZlZGVudSBmdW5rY2lvbmFsbm9zdC48L3A+