Funkcionalnost: Zahtjevi djelatnika za odsustvo - godišnji odmor - definiranje iz koje godine se troši godišnji odmor
Modul:Evolva TMS
Verzija: 2.7.0 - 13-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+S29kIGtyZWlyYW5qYSBub3ZvZyBaYWh0amV2YSB6YSBnb2RpxaFuamkgb2Rtb3IsIHBvdHJlYm5vIGplIHVwaXNhdGkgZ29kaW51IGl6IGtvamUgxIdlIHNlICd1emV0aScgZ29kacWhbmppIG9kbW9yIC0ga2FrbyBiaSBzZSBpc3ByYXZubyBtb2dhbyBpenJhxI11bmF0aSBzdGF0dXMgZ29kacWhbmplZyBvZG1vcmEuPC9wPg==