Funkcionalnost: Izlazne narudžbenice - preuzimanje nabavne cijene kod dodavanja stavaka
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.7.0 - 13-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+S29kIGl6bGF6bmloIG5hcnVkxb5lbmljYSBpIGRvZGF2YW5qYSBzdGF2YWthIG5hIGlzdHUsIHBvZGXFoWVubyBqZSBkYSBzZSBhdXRvbWF0c2tpIHByZXV6aW1hIG5hYmF2bmEgY2lqZW5hIGl6IGV2aWRlbmNpamUgYXJ0aWthbGEgemEgYXJ0aWtsIGtvamkgc2UgZG9kYWplIG5hIGl6bGF6bnUgbmFydWTFvmJlbmljdS48L3A+