Funkcionalnost: Pregled priprema plaća - suma svih dodataka
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.9.0 - 25-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHMgcHJpcHJlbWFtYSBwbGHEh2EgZG9kYW5hIGplIHN1bWEgc3ZpaCBkb2RhdGFrYSBwbyB2YWx1dGFtYSB6YSBwcmlrYXphbnUgc3RyYW5pY3UgdGFibGljZS48L3A+CjxwPlBvdnJhdCBkdWdvdmFuamEgc2Ugb2R1emltYSwgZG9rIHNlIHN2aSBvc3RhbGkgZG9kYWNpIHpicmFqYWp1IHUgc3VtaSBrb2phIGplIHByaWthemFuYSB1IHRhYmxpY2kuPC9wPgo8cD5Va29saWtvIHN1IHByaXByZW1lIHBsYcSHYSB1IHJhemxpxI1pdGltIHZhbHV0YW1hLCBpIHN1bWUgZG9kYXRha2Egc3UgcmF6ZHZvamVuZSBwbyB2YWx1dGFtYS48L3A+CjxwPjwvcD4=