Funkcionalnost: Pregled priprema plaće po projektima po djelatniku - uklonjen stupac Partner
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.11.0 - 23-11-2021
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+TmEgaXp2amXFoXRhanUgUHJlZ2xlZCBwcmlwcmVtYSBwbGHEh2UgcG8gcHJvamVrdGltYSBwbyBkamVsYXRuaWt1IHVrbG9uamVuIGplIHN0dXBhYyBQYXJ0bmVyIHNhIGVrcmFuYSBpIEV4Y2VsYS48L3A+