Funkcionalnost: Izlazna narudžbenica - PDF ispis - ispis napomene uz stavku
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.13.0 - 15-12-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgaXpsYXpub2ogbmFydWTFvmJlbmljaSBtb2d1xIdlIGplIGtvbmZpZ3VyaXJhdGkgZGEgc2UgdSBQREYgaXNwaXN1IGlzcGlzdWplIGkgbmFwb21lbmEgc3RhdmtlLjwvcD4=