Funkcionalnost: Izlazne ponude - obavezan odabir poslovne jedinice
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.0.0 - 20-07-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHphIHVyZcSRaXZhbmplIGl6bGF6bmUgcG9udWRlIG1vZ3XEh2UgamUgcG9kZXNpdGkgZGEgamUgcG9zbG92bmEgamVkaW5pY2Egb2JhdmV6bm8gcG9samUuIFUgdG9tIHNsdcSNYWp1IGFwbGlrYWNpamEgxIdlIGphdmxqYXRpIHBvcnVrdSB1a29saWtvIG5hdmVkZW5pIHBvZGF0YWsgbmlqZSBvZGFicmFuLjwvcD4=