Funkcionalnost: Dugovi - dodatni status Ustupljeni ugovor
Modul:Evolva Debt Collection
Verzija: 2.15.0 - 19-01-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
Veličina: 1.052.644 bajtova
PHA+RHVnb3ZpIHUgYXBsaWthY2lqaSBEZWJ0IENvbGxlY3Rpb24gbW9ndSBiaXRpIGkgdSBzdGF0dXN1IFVzdHVwbGplbmkgdWdvdm9yLjwvcD4KPHA+VmnFoWUgZGV0YWxqYSBvIHRvaiBmdW5rY2lvbmFsbm9zdGkgbmFsYXppIHNlIHUgemFwaXNuaWt1IHUgcHJpbG9ndS48L3A+