Funkcionalnost: Zahtjevi djelatnika za Flexa sate - kartice za filtriranje
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.18.0 - 23-02-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHMgcG9waXNvbSB6YWh0amV2YSBkamVsYXRuaWthIHphIGZsZXhhIHNhdGUgZG9kYW5lIHN1IGthcnRpY2UgcG9tb8SHdSBrb2ppaCBzZSBtb2d1IGZpbHRyaXJhdGkgemFodGpldmkgcG8gc3RhdHVzdS4gSW5pY2lqYWxubyBzdSBvZGFicmFuaSB6YWh0amV2aSB1IHBsYW51LjwvcD4=